םורופ
אקמיק


רתאב שדח


ןיד יכרוע
טפושה תמר

חראמ אקמיק
ןטפשמל
הגהב זחואל
הגיהנה הרומל
םדא לכל