ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל


ט"נשת ,בא ט"י ,ביבא לת
1999 ,טסוגוא 1


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג1- ליג לועשמ
44281 אבס רפכ


,רקיה רינ החמש ד"וע

רשכ יבעוז טפושה יונימ לע ץילממ התא וב 12.7.99 םוימ ךבתכמ תא יתלביק
.םיטפשמה

.תרחא עודיכ טילחה רחבנה הלשממה שארש אלא תירוקמו תניינעמ ךתעצה

.היקומינבו ךתעצהב יתוא ףתשל תחרטש לע ךל הדות

.השדחה הנשל ילוחיאו יתוכרב בטימ תא ,וז תונמדזהב ,אנ לבק

,בר דובכב


ד"וע ,יאביל דוד 'פורפ


םיטפשמה רש לא יבתכמל

יאביל דוד 'פורפה לא יבתכמל

:םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח ןיינעל דוע
2001-א"סשתה ,הלשממה תושאר לע םידדומתמה לש םהילגרל הפפכ

יבעוז ןמחר לא דבע טפושה לש ותריחב-יא/ותריחב לע
ןוילעה טפשמה תיבב עבק תנוהכל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח