ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה

םיניינעה ןכות

עקרה

"ורביקמ םהב לשומ"

םיניינעה תיצמת

המדקה

תוערה לכל היצמיטיגל תתלו חיצנהל םתרטמ רשא הקיקח יכילה לע
.םהב עפושמ הרובעתה טפשמ רשא תולוחה
הרובעתל טפשמה יתבב "הארקה"ה לע

םעפ לש םעט

יתבב דציכו ,תירוטדנמה (י"א) הניתשלפב ילילפ טפשמ להנתה דציכ
ןוילעה טפשמה תיבב רדגוהש ךילה לע :לארשיב הרובעתל טפשמה
."םניח תחרטה הווהמו רתוימ"כ
םושיא-יבתכ "אירקמ"כ הרובעתל טפשמה תיב

בתכ תאירק רשאמ ץוח ,םלועבש רבד לכ איהש ,"הארקה"ה לע
:"םשאנה ינזאב" םושיאה
.ןכ םג - "םיידי ףופיכ" ,ןכ - יתרטשמ לואשית ,ןכ - רוטרט
הרטשמה לש ףינסכ הרובעתל טפשמה תיב

,1992-ב"נשתה ,(14 'סמ ןוקית) ילילפה ןידה רדס קוח תטויט לע
היצמיטיגל תתל התרטמש
שרדנ םשאנהו ,הרטשמה לש ףינסכ דקפתמ טפשמה תיב וב בצמל
,ומצע דגנכ טפשמה תא להנל
.ונובשח לעו
?טושפ רתוי המ
םילמה תא חפסב םשור ,הרובעת תריבע ח"וד לבקמ רשא םדא
ותוא שיגמו ,"תודבועב רפוכ"
טפשמה תיבל ותוא ןימזהל רשאמ טושפ רתוי המ .טפשמה תיבל
עישרהלו ,תוחכוהה תעימשל
?טפושה ינפב הנאבות רשא תויודעה יפל - ותוכזל וא - ותוא
?"ררבל" שי המ
"םושיאה בתכב תוטרופמה תודבועב רפוכ ינא" םשור םשאנה רשאכ
?םירורב םניא םירבדה תמאב םאה -
המלו עודמ
?ארקנה-תנבהב-השקתמ ומצעמ תושעל ךירצ טפוש המלו עודמ
המגודל "הארקה" :(א) םייחהמ-רופיס
יטסינוטילפ רמאמ" :ןיטולחל תעצוממ "הארקה" לש הרופיס
?תיטנתוא הטלקה וא ,"הצחמל
תירוחאה תלדב (תחא אלו) "הארקה" :(ב) םייחהמ-רופיס
םיבצממ עבותה תא ץלחל הדעונ רשא קרס-תובישי לש תרשרש לע
.םיכיבמ
"ליגרכ ןנוכתהל ,םאתהב ךרעיהל" :(ג) םייחהמ-רופיס
אל םה :םמצע-םה אלא ,םהילע תאז רמוא רינ החמש אל םעפה
,םתטישל ,ללכ םיכירצ
.תוחכוהל עבקנ קיתהש ירחא אלא ,תויאר קית ןיכהל
"הפמה תא םיארוק" :(ד) םייחהמ-רופיס
."הרהבה תולאש" לש הווסמב ,םשאנל טפושה ביצמש תולשכמה לע
םיקפקופמ םירבסה

לעו ,"הארקה"ה ךילהב םידדצמה יפב םירוגשה םירבסהה לע
,טפשמה לש "היצרוגיפסנרט"ה
...האדוהה-יפ-לע-העשרהב תמייתסמו המשאב הריפכב הליחתמה
(א) תועיבצה לע
לש ותערל :דבלב דחא ןוויכל דימת םילעופה "םירבסה"ה לע
.םשאנה
?ןפוד תאצוי - תונלשר
,ץרפנ ןוזחל םינשה ךשמב הכפה רשא "ןפוד תאצוי תונלשר" דציכ
.הטישבש-רבדל
(ב) תועיבצה לע
םיטרופמה ןמזבו םוקמב ,בכרב גהנש ךכב הדומ" םשאנ רשאכ
שקבמו ,"םושיאה בתכב
"הארקה"ב ךרוצ שי זא םג עודמ - תוחכוהל דעומ עובקל שרופמב
תא ררבל ידכ" תפסונ
?"םשאנה תדמע
(ג) תועיבצה לע
ידכ ?"הרהבה תולאש" לואשל תוכזה לע המחלמ םישדקמ המ-םשל
הלאה תורהבהב תושעל
!םשאנה תערל ןה תורהבהה רשאכ קר ,יביטקלס שומיש
"!וקיספהל שיש לוספ גהונ"

לעו ,"תפסונ"ה הארקהל ןורל םירפא טפושה לש ותרדגה לע
לטבל תודעוו שולש לש ןהיתוצלמה
.בתכב הריפכ רשפאלו ,הלאה "תוארקה"ה תא
תודעו ונרמא

.היפ לע הרעקה הכפהנ דציכו ,תודעווה לכ לש ןהיתוצלמהל הרק המ
?םוסריפב תמא

קוח תרגסמב ,הבנגה לעו ,רבד לש וכופיהל האווסהכ "םרקיעב" לע
,םיפיעס 24 ןב ןקתמ
לע ארונ םתכ הווהמה ץרש רישכהל דעונ רשא םילוגיפ-רבד לש
.טפשמה תכרעמ
ץרשה הזו

.תיצמת - 14 ןוקית תטויט לע
?(א) םישייבתמ אל םה ךיא
תויהל אלש םדא לש תיקוחה ותוכזב רבודמ רשאכ "לישכהל" הז המ
,םניחל-חרטומו רטרוטמ
!?טפושה ידי לע ברעו-יתש רקחיהל אלו
ףסונה שודיחהו

,תוחכוהה תעימשל עבקנ קיתהו "תוארקה"ה תכושמ תא רבע םשאנ
:עיפוה אל םשאנה לבא
ירחא הז לכו ,המשאה תחכוהב ךרוצה לע העיבתל רתוול עודמ
תואשילקב זרפומה שומישה
רשאכ קר םירכזנ םהב ,"תמאה רקח" םשב וא "קדצה םשב" ןוגכ
?העיבתה לש אוה לדחמה
?(ב) םישייבתמ אל םה ךיא
המב - תויארה תאבה ךלהמב חכונ תויהל ותוכז לע רתוומה םשאנ
!?"ךילהה תא לישכמ" אוה
(ד) תועיבצה לע
.תופייוזמה "העגראה תוריפצ" לע
הנידמה רצואל :(א) ונל הלעי הז המכ
,ףסכ הנידמה רצואל הלעי אלש קר אל "הארקה"ה דסומ לש ולוטיב
ךוסחי וליפא אוהש אלא
.הנשל ח"ש ןוילימל ספא ןיב - ףסכ הל
םשאנה חרזאל :(ב) ונל הלעי הז המכ
,הדובע םויב ,ללכ ךרדב ,חרזאל הלוע טפשמה תיבב הבישי לכ
עצוממה גהנהש החנה ךותמו
םה בכר ילכב םיגהונהמ קלחו ,קשמב עצוממה לע הלוע ורכש
רשפא ,רתוי םיחיוורמה םיאמצע
ח"ש 200 ןיב םשאנל הלוע תפסונה "הארקה"ה יכ תואדווב רמול
.מ"עמ + רלוד 500 ןיבל
,הריסמ-רושיא םע םושר בתכמ תמועל ,ח"ש 300 עצוממב חיננ
ףסונב ,ח"ש 5 ךרעב הלועה
100 וכרעש ,הרובעתל טפשמה יתבב עצוממה םשאנה לש הדובע םויל
.רתויו ח"ש
(ג) םישייבתמ אל םה ךיא
?העיבתה לש תונלשרה ריחמ תא םלשמה הז אוה םשאנה דימת עודמ
...תאז לכב םא היהו

,תירוטיזיוקניאה הטישה לש הטיפש יסופד וצמיא" םיטפושה עודמ
ךלהמב הריקח לוהינ לש
?"טפשמה
1993-ג"נשתה,(הרובעת תוריבעל םידחוימ ןיד ירדס) ילילפה ןידה רדס קוח
ילאוטקלטניא רשוי ילעבל "קוח תעצה" :יתימאה ושוריפב 14 ןוקית
.דבלב
"קוחה תעצה"ל רבסה ירבד
?רבסה ירבד אלל קוח תעצה תירשפא םאה

לכיהב םלצ

"תויתרטשמ"ה תונמזהה תשרפ לע

קוחה לע קוחה-תויושר לש ךשמתמה ףוצפצל היצמיטיגלל העצהה לע
.םמצע-םה םידקפומ ומויק לע רשא
םיקזנה
לש יטיתסאה םגפה ןמ דבל "תויתרטשמ"ה תונמזהה לש ןהיקזנ לע
לע קוחה תא תופכל םירומאש ימ ידי לע תסנכה קוחב ןודזב העיגפ
.םתלוז
םילודג לש םתעדל יתנוויכ
יתבב םדא חוכ רסוח ללגבש ןכתיי אל" :יאביל דוד םיטפשמה רש
ידבוע םוקמב ןומיזו תוריכזמ תודובע עצבל הרטשמה תשרדנ טפשמ
."טפשמה תיב
?"םוקמב" ,עיצמ ינא המ

םיכרדב תוחיטבה לעו קדצה-יא לע

ןיירבע לש ,רחא קית ןובשח לע אב םניח-תעשרהב םייתסמה קית לכ
.תכרעמה לש תויתומכה היתולבגמ ללגב ,ללכ חתפנ אל רשא ,יתימא
תדבועה תכרעמה לעו ,"ןידל הנמזה"ה תטיש לע
הטמלמ-בתכומה בצקב

תכשל שאר םג ,רקוחה םג ,דעה םג אוה חטשב-רטושה רשאכ
לע םתוחה ,"עבותה"ה םג אוה .תועיבתה תכשל שאר םגו העונתה
לכ - הזה "טרופאר"ה תא םשאנל רסומה םגו ,םושיאה-בתכ
.תשבתשמ תכרעמה
לוזבו - תונותחה לכ לע דוקרל :וא ,דובעי הז דציכ

,בשחמה תרזעב ,תחא "הליבח"ב תויעבה לכ לש ןנורתפל העצה
.קוחהו ןויגהה
?ונרמא רבכ #####-ו
?תסנכב טלחוה וילע יוסינ ######## תטפושה הדפריט דציכ
"תחא הייריב" העיבתה תויאר תאבה :(א) ץוחנ דוע המ

אל אמק תדעוו ,םיטפשמה רש תא דירטה רשא ישוקל הבושת
.ורתפל החילצה
םיטפושה כ"דס לש תיביסמ הלדגה :(ב) ץוחנ דוע המו

,הפוחה ןמ תחרוב רשא ,ךפוהמב-הלרדניסכ תגהנתמה תכרעמ לע
.היתודימל וא ,המעטל ידימ תולודג הל תועצומה םילענהש םושמ
םוכיס-תרעה

התורצוויהל ןייוצמ זרז אוהש ,תוריפכ-ספא לש בצמל הריתחה לע
.(ינשה בלשב) תתחשומו ,(ןושארה בלשב) תיעוצקמ-אל הרטשמ לש
ךשמהל

ףדה שארל רוזח


ורבקמ םהב לשומ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח