ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

הרדסה לש םיניינעה ןכותל
בכרהה לש דבעידב-הליספל השקב
9263/99 פ"נד

:םיטפושה 'בכ ינפב
רוא 'ת
אצמ 'א
ןהכ גרבסרטש 'ט
רנרוד 'ד
שיניב 'ד

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

לארשי תנידמ :תרתועה

ד ג נ

,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע ,ישקב ימר :בישמה
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 סקפ ,051-520000 'לט

דבעידב-הליספל השקב
בכרהה לש

ומצע תא לוספל שקבתמ ,וקספ תא קספו ,וז הריתעב ןד רשא בכרהה
לש ותעיבק ךרוצל אישנה דובכל קיתה תא ריזחהלו הריתעב ןודלמ דבעידב
.שדח בכרה


:השקבה יקומינ

,רוערעב תושדח תויאר םישיגמ ןיאש אוה וילע ןיררוע ןיאש ןורקיע .1
.תמדוקה האכרעב ולעוה אלו ונעטנ אל רשא תויתדבוע תונעטב םינד ןיאו

.תושרב ,ינש רוערעב םירומא םירבדה רמוחו-לקמ .2

ןוידה יכילהב םירבדה םירומא רמוחו-לק לש ונב-ןב רמוחו-לקמו .3
."וטנ" תויטפשמ תוכלהב קר אלא ,תודבועב םינד ןיא םלועל םהב ףסונה

התלעה איה :ןמאיי-אלהו השעיי-אלה תא הנידמה התשע וז הריתעב .4
קד זמרב ולו ,התלעה אל איה ןתוא ,תושדח תודבוע לש הרידא תכרעמ
,ןוילעה טפשמה תיבל דע םילוגלגה ינשב םימדוקה םיכילהה לכב ,רתויב
.ןנד הריתעה אושנ ןידה קספ ןתינ וב רוערעב תוברלו

טפושה 'בכ ריבסמש יפכ ,הזעה ,התפצוח בורב ,איה רשאכ תאז לכו
בישמה תנעט התלעוה וב רחואמה בלשה לשב יכ הנעטה תא תולעהל ,רוא
הקוספ הכלה רשאכ ,הל תועשל םוקמ היה אל ,(םושיאה בתכ תולטב רבדב)
.םלועל אפרנ אל תולטבה םגפש המימי-םימימ איה

לע בסנ ,רומאכ ,תושדחה תודבועה לש הזה רידאה גראמה .5
םיעבות םניא רשא "םילפטמ"הו "םירזחשמ"ה לש ,לוכיבכ ,"תוליעי"ה
הרטשמה יעבות לש ,ןלציל-אנמחר ,"תוליעיה רסוח"ל סחיב ,םיכמסומ
.ןידכ םיכמסומה

הכורא האצרה הנתנ איה ומצע ןוידב םגו ,תושעל הלידגה דוע הנידמה
התלועפ לכ לע ,רתוי ףא קוחר וא ישילש ,ינש ילכמו הפ-לבהב ,תולגה ךרואכ
ללכב הלעוה רבדהש ילבמו ,תויארב ןיכומית ךכל ויהש ילב ,הרטשמה לש
וב רשא ,ןוילעה טפשמה תיבב רוערעב ללוכ ,השרפה לש םימדוקה םיבלשב
.ףסונה ןוידה אושנ ד"הספ ןתינ

:רמאנ ףסונ ןוידל הריתעל בישמה תבוגתל ,1 ףיעס ,'ג קלחב .6

םיאשונ תולעהל הנידמה הסנמ ףסונ ןוידל וז הריתעב .1"
השוע איהו ,נ"ד יכילהב םריכי אל םמוקמ םה םג רשא םייתדבוע
וליפא איהו ,תרחא הייאר וא ריהצת אלל ,סומלוק-לבהב תאז
.ןכ תושעל ש"מהיב 'בכ לש ותושר תא תשקבמ הניא

מ"חה םג ,תודבועל ןועטל המצעל השרמ הנידמהש ןוויכ
םיטילקרפהש אוהו ,דחא לדבהב ,ןכ תושעל ומצעל השרמ
ססבתמ מ"חה וליאו ,ינש ילכמ תודבוע ונל םיאיבמ םידמולמה
.תישיאה ותעידי לע

,יתדבוע רוריבל ןכומ אוה יכ ריהצמ מ"חה - םוקמ לכמ
,(םידעה לש תידגנ הריקח ללוכ) תויודעב אלא סומלוק-לבהב אל
איה ןהל תודבועל תועגונ ןהש לככ ,הנידמה לש היתונעט לכ לש
םיכילהב ררבתהל תורומא ויה רשא תודבועל אל לבא) תנעוט
הטלחהל קר עגונ וז הקסיפב רומאה לכ .(ןנד השרפב םימדוקה
."ומצע ףסונה ןוידל אלו ,ףסונ ןויד םייקל םא
בישמה כ"ב ריהצה הריתעל בישמה תבוגתל רבדה-חתפל 6 'עסב רבכ .7
תוח"ודה לע לח וניא הריתעה אושנ ןידה קספש ךכ לע תקולחמ ןיא יכ
.םייטמוטואה

לוכיבכ רשקה לע בושו בוש רוזחל הבישמה התסינשמ ,ומצע ןוידב ףא .8
ותודגנתה לע בישמה כ"ב רזח ,הריתעה אושנ ןיבל םייטמוטואה תוח"ודה ןיב
הנידמהו ,ול ןתינ אל רבדה לבא ,ןוידל הזה יטנוולר אלה אשונה תא בברשל
תויתדבועה היתונעט לע השפנ תוואכ רוזחלו ,הזה אשונה תא חתפל התשרוה
.תוירקישכ מ"חה ידי לע ורדגוה רשא ,תושדחה

אוהו ,הנידמה לש היתונעטל בישהל מ"חה לש ורות עיגהשמ ,הנהו
לע הנידמה ירבדבש בזכה תא - תויתימא תואמגוד תיוולב - חיכוהל שקיב
.ול הנתינ אל תאז םג - "תוליעי"ה

תוח"ודה ןיינעב שמתשהל הנידמל בכרהה רשפיא ןכ ותושעב .9
תיטנוולר אל היגוסב שמתשהל רשפאמה ,ינוויכ דח םותסשכ םייטמוטואה
ףודהל תורשפא בישמל ןתנ אל ךא ,הנידמה לש הניינע תא םדקל ידכ
.תונעטה ןתוא תא ךירפהלו

,ץק-ןיא םיקחרמל גילפהל תשקבמ הנידמה רשאכ :תורחא םילמבו .10
רשאכ וליאו ,הל רתומ לכה - תיתייאר תיתשת לכ אללו תויטנאוולר לכ אלל
רוסא לכה - עמשמ יתרת - היתוגלפהב הנידמה תא ףודהל שקבמ בישמה
.וילע

.היידצ-רסח טפשמ תיב גהונ ןיא ךכ

הנידמה לש תושדחה תודבועה תא בכרהה השע ,ןנד הרקמב ,הנהו .11
ןוידב ןידה קספ לש השארה-ןבאל בישמה ידי לע לכו לכמ ושחכוה רשא
.ףסונה

אל רשא תודבועמ םלעתהל בייח יעוצקמ טפשמ תיבש אוה ללכ .12
.תויטנוולר ןניא רשאו ןידכ וחכוה

,ידדצ-דח ןפואב ,הנידמל רשפיא בכרההש קר אל ןנד הרקמב לבא
דרי ,ןידה-קספב ,ומצע-אוהש אלא ,תויתדבוע תונעט היפ-לבהב תולעהל
רשא םיקומינ הנידמל בדנמ אוהש ךות ,ולש ךותבכ וב השעו ,הכרעמה הדשל
.תולעהל הזעה אל המצע איה

- ויפל םיהדמה קומינה ,לשמל ,ךכ

לפטל רחבי ,יניינע תויופידע רדס יפל לעופה עבותש ,ףא ןכתי"
קחדי הרובעתה תוריבעב לופיטהו רתוי תורומח תוריבעב הליחת
."...תיווז ןרקל
ש"מהיב 'בכ דיפקה ןנד הרקמל דעש םושמ ?םיהדמ קומינ הז עודמו
"םואתפ"ו ,םייניינע םילוקיש יפ לע קר הנלעפת תויושרהש ךכ לע ןוילעה
...!ויניעב םינינצל השענ יניינעה לוקישה

םיאצומ ףכה תא ועירכה ןכא הנידמה הנעט ןהל תושדחה תודבועהש .13
םגו ןהכ גרבסרטש תטפושה 'בכו רנרוד תטפושה 'בכ לש תעדה תווחב ונא
- שיניבו אצמ םיטפושה 'בכ ופרטצה הילא - רוא טפושה 'בכ לש ותע תווחמ
.ףכה תא ועירכהש הלא ןה תודבועה ןתוא ןכאש רוריבב הלוע

םג ,ראשה ןיב ,הלוע האצותה לע "לוענ" שארמ היה ןכא בכרההש .14
:הלא שולשמ

םכמ ענומ המ :הנידמה לע בכרהה יטפוש ושקה ומצע ןוידב - תחאה
םיטפושה רשא ,הלא תונברדכ-םירבדל ?םיעבותכ "םירזחשמ"ה תא ךימסהל
רכז לכ היה אל - םייטנאוולר םה ןיאש רמול רשפא-יא ןכ לעו - ולעה םמצע
.ןידה-קספב

לש האצותה תויהל הלוכי תידרוסבא המכ דע תוארהל ידכ - היינשה
ןפואב המשרנ רשא ,המגודה תא מ"חה איבה 38 הנקת לש הבחרה תונשרפה
:ןיינעה תא ןיבהל ידכ וב יד םשרנש המ םג לבא ,לוקוטורפב (יוגשו) יקלח
אלל ,בכר ןוישר אלל ,הליספה ןמזב אוהשכ ,םיעסונ אלמ סובוטוא גהונ םדא
סנ ךרדב קר רשא הנואתל םרוגו ,תינוריע ךרדב ש"מק 200 תוריהמב ,חוטיב
לכש ירה - ןישנועה קוחל 304 'עס תא ףיסוהל ךרוצ ןיאו ,שיא הב גרהנ אל
239 ףיעס רשא - !!!ךכ - "תולק" תוריבע - דוחל תחא לכו דחי ןלוכ - ןה הלא
לבקל עבות וניאש רטוש לוכי הנידמה לש התונשרפ יפלו ,ןהילע לח פ"דסחל
..."טרופאר" וידי תחתמ איצוהלו - רטוש וניא םא םג - רחא םדאמ תמושרת

היפל ,השדח הזית ,OUT OF THE BLUE ,"איצמה" בכרהה - תישילשהו
תויארה ראש לש ןפוסיא וליאו ,"הריקח" וניה דושחה לש "לואשית"ה קר
."הריקח" וניא

ךמסומ עבות היפל תמדוקה "האצמה"ה המיעו ,וז הנורחא "האצמה" .15
- !םיימש ומוש - לבחמ ,"יניינע תויופידע רדס יפל" לעופה ,יעוצקמו
אלמלא םלועל אובל ויה תולוכי אל (ליעל 12 'עס 'ר) הרטשמה לש התדובעב
.המ יהיו - היפ לע הרעקה תא ךופהל שארמ-הטלחההו המודקה העידה

בכרהה קפתסה אל הנידמה הנעט ןהל תודבועה ירחא ותופחסיהב .16
לכ ופרטצה הילא ,ותעד תווחל 8 ףיעסב ,רוא טפושה 'בכ) עבק ףאו ךכב
לש היתונעטמ אל וליפא תולוע ןניא רשא תויתדבוע תונקסמ (בכרהה יטפוש
.הנידמה

הנמזהב בוקנה ךיראתהש "רורב" יכ (םש) רוא טפושה 'בכ רמוא
."...טפשמה תיב םע שארמ םאות

תיבל :רחש לכ ןיא תאזה העיבקלש עדוי הזה םוחתב יוצמש ימ לכ
תישענ הניא טפשמל םידעומה תעיבקו ,רבדב העיגנ לכ ןיא הרובעתל טפשמה
תרטשמ ןיבל טפשמה יתב תלהנה ןיב אלא טפשמה יתב קוחל 48 ףיעס יפל
.לארשי

אלו ,ןבל יבג לע רוחש ובתכנ ,רומאכ ,הלאה םירבדהש תורמל .17
,"רורב" תקזחב ,עובקל דבכנה בכרהה אצמ ,הנידמה ידי לע ללכ ושחכוה
,רומאכ םניהו - הפ לבהב אל ףאו תויארב אל - תיתשת םהל ןיא רשא םירבד
.עיגה הילא תיפוסה האצותל עיגהל ידכ לכה - םפוגל ףא רחש-ירסח

אושמו המודק העד דבכנה בכרהה הליג ,ליעל רומאכ ,לכה ותושעב .18
.הנידמה לש התדמע תא לבקל ,שארמ ,השוחנ הטלחהו ,הנידמה תבוטל םינפ

דוע דבכ ששחו ,קדצה ינפ תיארמל דבכ ששח הלוע ליעל רומאה לכמ .19
.(קרב) אישנה 'בכ לש ונושלכ ,"רוכמ קחשמ" הז היהש רתוי

.ליעל רומאכ שקובמ ןכ לע רשא .20


ד"וע ,רינ החמש
בישמה כ"ב

ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה
הטלחהה לע רוערעה תעדוה

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח