ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
ותריחב-יא/ותריחב לע
טפושה לש
יבעוז ןמחר לא דבע
עבק תנוהכל
ןוילעה טפשמה תיבב

בותכ רבכ הזה רמאמה
רוא הארי אל אוה לבא
ןועטל לכוי אל שיא רשאכ אלא
והשלכ סרטניא ידי לע החנומ ובתוכ יכ
.השקבב - וב רמאיי המ שוחינב ןכתסהל ןכומ והשימ םאו

רמאמה ירהו :15.4.2004
(רוחיאה לע תולצנתה םע)

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח