ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ


- "יערד קוח"
!תיביטקאורטר לכ םדוק

לכות היפל קוח תעצה הקיקחה תונורדסמב תבבותסמ םינש רסירת תוחפל
ריסא לע הרזגנ רשא רסאמה תפוקתמ תיצחמ תוכנל םירורחשה תדעו
.(םויה ,שודקה שילשה םוקמב) ושנוע תא הצרמה

יוניש לכ ילב םג ,רסאמה תפוקתמ םיזוחא האמ וליפא תוכנל רשפא יתניחבמ
תא עצבל הבוח הנידמה לע ליטמ אל ,רסאמ ליטמה ןיד-קספש םושמ ,קוחב
.ןכ תושעל תוכזה תא קר אלא ,רסאמה

הז ,ךכ-םתס ,רהוסה יתב תא ןקורל טילחת הנידמה דחא םוי םאש אוה ןוכנ
םירסאמ עצבלמ ענמית הנידמה ,םייניינע םילוקישמ ,םא לבא ,ץיגב היהי אל
לש םעוציב תא קיספת וא ,ןמזה ינפל םיריסא ררחשת ,םירחאו הלא
הז - תרדגומ יתלב וא תרדגומ הפוקתל םעוציב ךשמה תא החדתו ,םירסאמ
.ץיגב דואמ היהי

םירזוגש םירסאמה תומכו ,רהוסה יתבב תופיפצ-ןקת םייקש ,לשמל ,חיננ
םינפה ןוחטבל רשהש אוה רורב ךא :ןקתהמ גורחל תבייחמ טפשמה יתב
הבוטב ליאות הנידמהש דע ,םירסאמ רצקל וא ,םירסאמ עצבל אלש יאשר
.םיפסונ אלכ יתב םיקהל

יתב תוריש ביצנ וליפא וא ,רשה לבא ,רומאכ ןקת ןיא םא םג ןידה אוהו
-יתלב וניניעב םהש םיאנתב םיריסא קיזחנ אל ונחנא םירמוא ,רהוסה
- םוי יצחל ונלצא "ןכתשהל" םדוק אובי ץ"גבל תכלל הצורש ימו ,םיישונא
.הדובעב ול ברעתי אל ץ"גב םוש

-םיברוקמב וא ,םיחצור לש םרורחשב אקווד ליחתי "לוליד"ה םאש ןבומכ
הלאש וז לבא ,רובעי אל הז - אלכב םיקמנ היינחה יניירבע דועב ,תיטילופ
לש התוכז םצעל יפיצפס רשק לכ הל ןיאו ,ילהנימה טפשמה םוחתמ הליגר
.םירסאמ עצבל אלש הנידמה

םרורחש תרומת םיידיה לע םד םע םילבחמ 1150 לש םרורחש ,לשמל ,וא
הניה םויה הלאכ תואקסיע תושענ הב ךרדה .ל"הצ ילייח השש לש יבשהמ
.תינוטלשה תכרעמה לוהינב ריכמ ינאש רתויב םימטמוטמה םירבדה דחא

תאזה ךרדל לבא ,תיתואישנ הנינח לש ךרדב תושענ הלאכ תואקסע םויה
:תולבגמ המכ ןנשי

תיבבו םיטפשמה דרשמב תונינחה ןונגנמ לכ לש לופיט הכירצמ איה - תישאר
,קמועל רבדב תלפטמ אליממ רשא תינוחטיבה תכרעמל ףסונב ,אישנה
.ופוגל קית לכ םגו ,יללכה טביהה תא םג תנחובו

ןפואב ררחושש ימ וליאו ,הכיפה-יתלב איה תיתואישנה הנינחה - תינש
,ונתמדא לע בוש תכרוד ולגרש עגרב ורסאלו רוזחל רשפא "יביטרטסינימדא"
רהוסה תיבל בורדוא-ו ,ראווצב ותוא םיספות טושפ :טפוש לש וצ ילב וליפא
.ךומסה

דסומ לש ותוליז םושמ וב שי תוינידמ תורטמל הזה דסומב שומיש - תישילש
,תורחא תורטמל דעונ הזה דסומהש םושמ קר אל איה תוליזה .הנינחה
ימל הנידמה אישנ תא תכפוה איהש םושמ םג אלא ,"ינטרפ" שומישלו
.םהינימל םילירבי'גה לש םהילילח יפל דקורש

,הזכ ךלהמל ודי תא תתל ברסמ הנידמה אישנש םכמצעל וראת - לכל לעמו
תוחפ אל םהיתוחפשמלו רורטה תונברוקל בייוחמ ינא .םתוח אל ינא רמואו
.םהיתוחפשמלו םירדענלו םייובשל רשאמ

אל אישנה דובכ ,םירעטצמ ?םירדענהו םייובשה תוחפשמל זא ודיגת המ
!?בצק

וא ,בייואה יבשב קמיהל ונימחולל ונתתו םיידי ומירתש ?זא ושעת המו
חותפ היה אליממ רשא ,יביטרטסינימדא"ה רורחשה לולסמ לא וכלתש
?םכינפל


תילהנימה ךרדב ,תע לכב םיריסא ררחשל רשפא יכ תואור וניניע ,ןכ יכ הנה
קוחה םאו .בוט המ - תופסונ תויורשפא ףיסומ קוחה םא לבא ,הליגרה
- ותיצחמ לש היוכינ רשפאל העצה האבו ,רסאמה שילש תוכנל רשפאמ
.בוט המ םיימעפ

הבה - קוחהמ הנהיי יערד הירא םגש ןוויכ :ונל םירמואו םיאב ןאכ לבא
.הרזח ותוא ךושמנ

:(12.1.2001 ,ץראה) תכרעמה רמאמ הנה
ןבואר כ"ח ... תובוט תונווכב דפורמ ,הרואכל ,היה ... ןויערה"
לאמשמו ןימימ םירחא תסנכ ירבחו ,ותוא םזיש ,ןילביר
,יאביל דוד רבעשל םיטפשמה רש םהיניב ,המזויל ופרטצהש
.('וכו ,'וכו) ... רהוסה יתבב תופיפצה תא ... םהיניע דגנל ואר

לגלגתהשמ ךא ... חכוותהל היה רשפא קוחה לש ונויגה לע"
וידיסחו יערד היראש תוכובסה תוישרפהמ תחא דועל ךפהו
.לכו לכמ ותוחדלמ סונמ ןיא יכ הארנ ןהב םיכורכ

םותב התלעוה קוחה תעצה יכ ,ןילביר לש ותנעט הנוכנ םא םג"
קוחה אלא ונניא עיצהש קוחה התעש ךכב ריכהל וילע ... בל
."יערד הירא ריסאה רורחשל
דגנתה םלועמו זאמ רשא ,ידילוסו דבוכמ ךכ לכ ןותיע דציכ ההות ינאו
דא תוענמיהל ארוק םואתפ ,(העוט ינא םא יתוא ןקתיו) םנוסרפ דא הקיקחל
.הב ךומתל וליפא ,ילוא ,ןכומ אוה תרחא הניחב לכמ רשא ,הקיקחמ םנוסרפ

,םרסאמ תפוקת םות ינפל םיריסא לש םרורחשל לכב דגנתהל הצורש ימ
ל"נה תכרעמה רמאמ רמואש ומכ ,ךכ לע "חכוותהל רשפא"ו ,ומוקמב ודובכ
לש ופוגל ,דגנתיו םוק יש ,םתיצחמ ידכל רסאמ ישנוע רצקל העצהה םצע לע
תששמ אל ונל ןתינ אל רשא ,שילשה יוכינ תא וליפא ללכב לטבל עיציש .ןיינע
לש םתעדל םג - השודק םושמ וב ןיא אליממו ,יניס דמעמב אלו ,תישארב ימי
םישולש וא עברו העבשו םירשע אלו שילש אקווד עודמו - וידיסחו יערד
?םיזוחא יצחו הנומשו


לש "תיביטקאורטר"ה הלחהה אוה םנוסרפ דא םידגנתמה תא עינמש המ
לש ותקיקח ירחא טפשנש ימ לע קר לוחי אוה יכ עובקל שי םדידל .קוחה
.קוחה

?המל ךכ לכו

ידכ - תינשו ,ליעל רבוד ךכ לעו ,יערד הירא לע לוחי אלש ידכ - תישאר
תאז איבהל ולכויו ,שארמ תאז ועדיי רסאמל םדא םינדה םיטפושהש
.רסאמה ךשמ היהי המ םעבקב ןובשחב

היה ןמאנה םכדבע םא .תוממותשמ םייניע יתחקפ הזה קומינה תא יעמשב
םתייה ,םירורחשה תדעו לש תויופצה תוטלחההמ םיעפשומ םיטפושש רמוא
םתייה םגו ,םכלש עודיה "רבדמ ינודא ןונגס הזיאב"ה תא ודגנכ םיסירתמ
.ל"ר ,"טפשמה תיב תוליז"ב ותוא םימישאמ

םיטפושה וישכע דע :םייניעה ילגלגמ םינקדצל תצרחנ הבושת שי ךכל םג
,רסאמהמ תיצחמ הכנת םירורחשה תדעו םא לבא ,שילשה יוכינמ תומלעתה
.רחא רופיס תויהל לוכי רבכ הז

בברשל םהל הלילחו ,םיקידצ-ינב-םיקידצ ונלש םיטפושה :תורחא םילמבו
םיקידצה ,ומיזגת םא לבא ,שילשה יוכינ לש תורשפאה תא םהילוקישל
.ךירצש ומכ ,םהינרופיצ תא ופשחי הלאה

הניא ,םתטישל ,ךליאו-ןאכמ תיצחמה יוכינ תרשפאמה הקיקח ,ןכ יכ הנה
טפושה םאש ךכ ,קספנה רסאמה תלפכהל אלא ,הצורמה רסאמה רוציקל
תדעו ,רשע וילע רוזגי אוה ,רסאמב םינש שמח בשיי םשאנהש הצור
...לאוג ןויצל אבו ,שמחל דירות םירורחשה

.ינזא עמשמל ןימאהל השקתמ ינאו


?תיביטקאורטר אלו ,ךליאו-ןאכמ עודמ

ידיתעה םשאנל םרגיי רשא רסאמה תא תיצחמל רצקל תרשפאמה הקיקח
התא ,איה הבר רהוסה יתבב תופיפצה םויכו רבעבש ןוויכ :איה התועמשמ
-ןאכמש םושמ ,טקשב עושפל לוכי התא ."עצבמ ריחמב" ךשנוע תא לבקת
.לוז רתוי היהי הז ךליאו

עבונ רשא ,ימעפ-דח טקא השוריפ ,"תיביטקאורטר" קר הלחה הקיקח וליאו
תלסוחמ תויהל הרומא רשא ,אלכה יתבב תופיפצה ןוגכ) רבע-יצוליאמ
.םיניירבעה תא דדועמה רסמ םוש וב ןיא לבא (תאזה הקיקחהמ האצותכ

ריסאה רורחשל קוחה אלא ונניא קוחה התע" יכ ,םש ,ץראה ומכ ,רמואש ימ
,םיפלא אל םא ,תואמ יכ חינהל ריבסש םושמ ,תיתדבוע העוט ,"יערד הירא
,אוה םא דיגיש :ומצע םע רשי תויהל ,לכ םדוק ,ךירצ אוה לבא ,ונממ ונהיי
,יערד יבגל םג ,דגנ אוה זא ,דגנ אוה םא .עצומה קוחה דגנ וא דעב ,תינורקע
.ללכב םגו

תואמ חפקל שי עודמ ריבסיו אוביש - עצומה קוחה דעב ,תינורקע ,אוה םאו
.דחא יערד ללגב ,םיפלא ילואו

לבא ,בוט אוה קוחה :דיגיו םוקיש ,ילאוטקלטניא רשויו ,ץמוא ול שי םאו
.יערד היראמ ץוח - םלועה לכ לע לוחל ךירצ אוה

,םש ,ץראה לש ונושלכ ,"חכוותהל רשפא" הזכ ןויער לש ונויגהו ותקדצ לע
רשוי ול ןיאש :ותוא עיציש ימ לע רמול היהי רשפא יא דחא רבד לבא
.יחרזא בל ץמואו ילאוטקלטניא

הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח