ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג-1 ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ

27.8.00 ,אבס רפכ

דובכל
רוא ןב הואנ 'בגה
תילילפה הקלחמה תלהנמ
הנידמה תוטילקרפ
םילשורי


יתדבכנ

ישקב ימר 'נ י"מ - 9263/99 פ"נד :ןודנה

יל שיש המ לכו ,תאזה השרפה תא (www.quimka.com) ילש רתאב הלעמ ינא
.הילע דיגהל

תיבב םתנעטש המ תא גיצהל םכל רשפאל תוניגהה ןמ הז אהי יכ רובס ינא
.טפשמה

חולשל םכשקבא ,הריתעה חסונ תא םיארוקה תעידיל איבהל םיצור םתא םא
.3.5" טקסיד לע ,rtf טמרופב חפסנכ ותוא יל

.ךרדה ותואב ,וצרתש רמוח לכ ףרצל ,ךכב םכנוצר םא ,םילוכי םתא
.דבוכי לכה

,הכרבב

ד"וע ,רינ החמש

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח