כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


הבחירות בלשכת עורכי הדין, 2003


 

לתוכן העניינים של תת-המדור בחירות בלשכה  2003

למדור עורכי דין

 

לשכת עורכי-הדין:

בחירות 2003

זה המצע שלי

הפרק על הדין המשמעתי

(מעודכן ליום 13.6.2003; השלמות תהיינה)

 

הדין המשמעתי כיום אינו משפט, אלא משפח.

 

יש לקבוע:

 

א.      על הדין המשמעתי יחולו דיני הראיות הנוהגים במשפט הפלילי. סטייה מדיני הראיות תותר רק לבקשת הנאשם, ורק במידה שהנאשם ביקש, ולעניין אותה הראייה.

ב.       על הדין המשמעתי יחולו סדרי הדין הנוהגים במשפט הפלילי.

ג.        עבירת משמעת תתיישן בתום שנה מיום ביצועה, למעט עבירות משמעת חמורות אשר תוגדרנה בחוק, והן תתיישנה בתום שלוש שנים.

ד.       לא תיגזר השעייה או הוצאה מהלשכה, אלא על עבירות אשר יש עמן משום שחיתות.

ה.      הקנס המירבי אשר יוטל בדין המשמעתי לא יעלה על 1000 (אלף) שקלים חדשים, וישולם לאוצר המדינה (כדי שהגשת קובלנות משמעתיות לא תתומרץ משיקולים פיננסיים).

ו.        לא יחוייבו נאשמים בהוצאות, אלא במקרים נדירים, כמקובל במשפט הפלילי.

ז.        כל עוד נציגי הקובל בבתי הדין המשמעתיים פועלים בהתנדבות נאשמים כלל לא יחוייבו בהוצאות.

ח.      האמור סעיפים א' עד ז' לעיל יחול גם על פסקי דין אשר ניתנו בעבר, בין אם הם נעשו חלוטים, בין אם לאו, כדלקמן:

1.      פסק דין אשר לא היה ניתן כפי שניתן אם סעיפים א' עד ג' היו בתוקף – בטל.

2.      כל פסק דין אשר ניתן בעבר ייחשב כבטל, כאמור, זולת אם תוך שלושים יום הגיש הקובל לביה"ד הארצי של הלשכה בקשה לאישורו, ופסק הדין אושר תוך תשעים יום.

3.      פסק דין אשר אושר, כאמור, יתוקן על פי סע' ד' עד ז', כאילו היו בתוקף בעת נתינתו.

א.      מתלונן, ויהא מעמדו אשר יהא, יחוייב בהגשת תצהיר לאישוש טענותיו, והוא יוזמן לחקירה על תצהירו, בפני חוקר מטעם הקובל, לפני שהנילון יידרש להגיב על התלונה. התצהיר ופרוטוקול החקירה יועמדו לעיון הנילון עם הדרישה להגיב.

ב.       מתלונן יחוייב להפקיד ערבות לכיסוי הוצאותיו הצפויות של הנילון על הגנתו.

 

עו"ד שמחה ניר

מועמד מס' 1

לראשות הלשכה!

 

 

 

חזור למעלה

כתבו אלינו  מפת האתר  דף השער


הבחירות בלשכת עורכי הדין, 2003