ונילא ובתכ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


ןידה יתב
לש
- ןידה יכרוע תכשל
!התייבה


םיניינעה ןכות

?ונייה תיטסינילאטסה היסורכה :אובמ

?רורט ןוגראב רבח ,רינ החמש ד"וע

םישנא ד"וע םנשי ןכיא
?אלוז ("J'accuse!!!") לימא ומכ

:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא
?ןידה-יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה

!םיבייואל קוקז ךניא הלאכ "םירבח" םע
אדח-אתווצב םילעופ םייתרטשמה םיעבותהו הרובעתה יטפוש
,תרמזותמו תנמזותמ ,תנמזותמו תנמושמ תכרעמכ
:הרימאה תא םשאנהמ איצוהל ידכ
."!ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ"
ןידה-יכרוע תכשל לש "הקיתא"ה תודסומ םישוע המו
?תמאה תא םיפשוח רשא ,םיצימאה הכשלה ירבחל
תייהה :הינונקה
?םולח יתמלח וא

םייתעמשמה ןידה יתבב תלהנתמ ךיא
ןידה-יכרוע תכשל לש
םשאנ לש תישאר הריקח
דיעהל רחב רשא

!ןידה יכרוע תכשל לש םייתעמשמה ד"היתב לע םג בושמ םייקל


הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  רעשה ףד