"!!!קוחה תא עקעקמ התא ,רינ החמש"


?ךב ועגפ ?ךב םיעגופ ?דסמימהמ ךל סאמנ
!!!ספא רבח-ימד :החיתפה-תיירי - 2007 תוריחב ,ןידה-יכרוע תכשל
!טפשמה-ידמ תא רשאל אל :ינבל יפיצ ,םיטפשמה תרשל היינפ
מ"עב םיבעותמה :'תושו ךבמוב

last updated 18.9.2005 םויל ןכדועמ רתאה
ו"סשתה ,טפשמה תנש תחיתפ םע
! ! ! תובינע אלל הנש

םיטפוש חצרל זרזכ םיטפושה תוניסח לע
:2005 רבמטפס ,אמויד יניינע
םילייח לע ל"וחב םיננולתמל רסאמ תעבוקה קוחה תעצה לע
קדצ עיגמ ןישח לאשימל םג
:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
?ןוילעה טפשמה תיבב בשוי ןישח לאשימ עודמ :קרב ןרהאל

:ןהכ הליה תטפושה תשרפ לע דוע
תחדינ הדש-ריעב ןטק יאנותיעכ ןישח לאשימ טפושה לע
... הלאכ "םירבח" םע :תאזה השרפב םיטפושה תוגהנתה לע
:ןהכה דוד תא חראמ אקמיק
!התייבה ןילבירו ןישח םיטפושה
:2005 טסוגוא ,אמויד יניינע
2005 ,לארשיב םיריסאה לש האילכה יאנת לע
!!!ראווצ םהל יטישות לא :ןהכ הליה תטפושל
?"הטוב" הז המ
!!!תירבעב הזכ רבד ןיא ?"חלתשמ ןונגס"

דחא ד"ספב "הטוב" םימעפ 19 רשפ המ :"ךמסומ שוריפ"ל השקב
?תויועמשמ רפסמ שי "הטוב" הלימל רשאכ
:יוטיבה שפוחב ,ןידה-ךרוע לש תיעוצקמה ותוריחב ,םימשאנה תויוכזב העיגפ
ףסונ ןוידל הריתע
!?םכלש "הדות"ה תאז ,קרב ןרהא
:(2)רפצבל התוא ריזחהל
!הדגנ תומשאהל הבושתמ תקמחתמ ןהכ-גרבסרטש
:ןשי רמאמב שדח קרפ
טפשמה תוחתפתהל קתשמכ תואצוה תקיספו תורגא
רעשב בוש תונברסה :תוקתנתהה תארקל
:רימז קחציל "טפשמה תכרעמל ילרוג ןחבמ" לע
?שוקשיק םתס וא ,"ילרוג ןחבמ" םנמאה
!ארקנה תנבהב הבוט אל - ןהכ-גרבסרטש
!!!רפצבל התוא ריזחהל
לארשיב הטיפשה תוברת לע םירוהרה
ףולב-ארשי תקמנהו ,רסח-תקמנה ,רתי-תקמנה
ונחנא םיחא םישנא יכ # כי אנשים אחים אנחנו
ונחנא םיחא םישנא יכ
ךל השעת תועובש גחו
:דרגנשיו האל תא חראמ אקמיק
תור תליגמב ןויע :הבהאה תובקעב תכלל
ילש תוריחבה תטיש :גיצמ רינ החמש
!סוארטשנדניל הכימ ,אבה ךורב
!!!הל עיגמש המ תא ןידה-יכרוע תכשלל סינכהל ןמזה עיגה
:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
טפשמה תכרעמ לש תואמצעה תואושמ
:2005 יאמ ,אמויד יניינע
13 דע 10 תב הדלי סנוא לע תוריש תודובע ישדח 6
ךשקובמ תא לבקל ךייוכיס םהמ
?'וכו ,טפשמה תיבב ,יושירה דרשמב
ןייטשנקב הנדע תטפושה לש םדל-ןואמיצה לע
הלשממ-תטלחה דפרטל יתלשממ דיקפ לוכי םאה
!!!לוכי אוה ,ןכ ?יח דרא ןור לש ותרזחהל
:2005 לירפא ,אמויד יניינע
(תוקתנתהה ידגנתמל - ןושארה בלשב) אלכה יתב דיל טפשמ יתב םיקהל ןויערה לע
עבקה-תורישב ןופצמה לעו ,יוטיבה-שפוחו ןוילעה ש"מהיב לע
ןנרוא יזוע 'פורפ תא חראמ אקמיק
רוכמ טפשמ - לובוס ןדיע תשרפ
טפשמה תכרעמ ןיבל ןידה-יכרוע תכשל ןיב ערהל-הזויבמיסה לע
ינדימ ףסא ר"ד , ץיבוקשומ זעוב תא חראמ אקמיק
םע ילאשמ לע דוע
םיטפושה לכל לכשה-רסומ םע רופיס

:(3/2005) ןאכמ וישכע םיאור (4/2004) םשמ יתיארש םירבד
?תוריחבל םיכלוה
הרימשב םדרנ ןורש לאירא
תחצנמה תוריחבה-תמסיס :המואה תודחא ןמיסבו

:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
טפשמב רוביצה תשרומ ןואיזומ
םיטפושל הרטשמה ןיב הזויבמיסה לע
!!!טפשמה תכרעמל הפרחו השוב
?יתרושקת זוורב םתס וא - רישעל ינע ןיב "היילפא"
:'ץיבוקילז הילד תא חראמ אקמיק
םיברב ונוה ןיבלהש קנבה
:דרגנשיו האל תא חראמ אקמיק
רתסא תליגמב השיאה לש הדמעמ לע
תויוברעו תואצוה-תקיספ ,תורגא
ללכבו טפשמה תכרעמב תותיחשל זרזו ץירמת

:'ץיבוקילז הילד תא חראמ אקמיק
?לגר תטישפב ןובשחה תייאר םנמאה
!קרב ןרהא תא חצר אצמ והילא
:ל"ז ץכ ינד חצר תשרפב שדחה ד"הספ לע
!!!הצפקמה ימורממ הירורעש
:2005 ראורבפ ,אמויד יניינע
תרתומה תוריהמה ןיינעבו ל"כטמרה ןיינעב ,תוקתנהה ןיינעב םע-לאשמ לע
:לודגה ףולבה
ןידה-יכרוע תכשל לש 'וכו "תואמצע"ה לע
ןידה-יכרוע לע הלש "חוקיפה תודיחא" לעו
(ןכדועמ) (רגנטש םייח ץ"גב תובקעב)
לט ןורש ד"וע תא חראמ אקמיק
ןושלה הצק לע ערה ןושל
:ארזע ןב םהרבא ר"ד 'גניא תא חראמ אקמיק
...ךא ,טפוש לש תיתריצי הבשחמ :"!ונקתי םיריידהש..."
עוציבל ללכ תנתינ יתלבו יטפשמ סיסב תרסח ,ןויגיה תלוטנ

:ךשמנ תלוויאה דעצמ
תיתואישנה הנינחב שומישהמ ענמיהל הלשממה לא היינפ
םילבחמ רורחש לש תואקסיעל
?"רוביצה ןעמל" טפשמב "ףייזל" רתומ םאה
קרס-תרטנמכ "ןימאמ ינא"ה לע
לט ןורש ד"וע תא חראמ אקמיק
הקיתשה לש היפויו החוכ לע
ידמ הלק הרובעתה יטפוש לש םעבצא ןיאה
?רדעהב-הטיפשה קדה לע
:דרגנשיו האל תא חראמ אקמיק
?ינרדומ-טסופ וא יארקמ גשומ - תירוה תוכמס
:ןרהא יבא תא חראמ אקמיק
םידומילה תוינכת תוכיא לע הרעה
:ףדצ-ןב רתיבא תא חראמ אקמיק
?םלוכ הפיא
רוטיעל אל לבא ,ןויצל וכזש ,םיש"לצ ולביקש הלא לע
:ינימי רורד-ןב תא חראמ אקמיק
תרושקתב רועיש
2005 ראוני ,אמויד יניינע
:תושדח םינפ שבול "אמויד יניינע" רודמה
.ותוא םיבתוכ םתא םויהמ
:םעפהו
:'וכו םותכה יאלטה לע ןרהא יבא
!!!לגרב םמצעל םירוי תוקתנתהה ידגנתמ

:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
חרב רימזה
?התקעצכ םאה - "ץשרבליז הפי תנומסת" לע
טרוטקודה תא הלביק רימק תירוא םאה :וא
?"הטימה ךרד"

!?לזאזעל ,תאזה תוניסחה ימ לש
:לארשיב טפוש חצר
הרקי הזש 2000 רבמטפסב דוע םכל יתרמא
"םינש שמח דע הנש ךות"
תרוקיב עומשל םכתונוכנ רסוחב ,םתא יכ יתרהזהו
!עומש םתיבא אל םתאו - םכמצע לע תאז ואיבת
?וישכעו
..."!ונניא רבכ הז לכ ,רוזחי אל הז ... ימעפ-דחו יוזה הרקמ הז"
!?ודמלי םה יתמ

!תעבוט לגדה תניפס
(הרובעתל ש"מהיבב םשאנה לש רתויב הבוטה ותדידיכ הרטשמה לע)


!םיפסכה-תטחסמל יד
!היינחה-יסיטרכ רוטרטל יד
!!!לכל תישפוח היינח
:רוביצלו תסנכה ירבחל שיגמ אקמיק לש רתאה
היינחה קוח תעצה
2004-ה"סשתה ,(ןומימ יכרדו םניח היינח)

:"םיטילקרפה" רקסל הבוגתב ,רינ החמש ד"וע
דחוש וחקי אל םיטפושה בור
אקמיק לש רתאהל דחוימ
:.קניא (ן'זלפורפ) דטיינימונ-לבט'גו רקס
!לארשי יטפושב טלחומ ןומא ןידה-יכרוע רוביצל
:לוכש בא ,ןנחלא ימר תא חראמ אקמיק
ביריה לש היצזינומדה לע
תאפרע רסאי לש ותומ תובקעב
קרב ןרהא השוע המ :המרדוקודב שדח
?תולספ-רוערעב ןויד ןמזב
הלייא ךושנכ
:2004 רבוטקוא ,אמויד יניינע
?םידוהיל ער ?םידוהיל בוט
- תאפרע רסאי לש ידיתעה ותומ ביבס לביטספה
!!!ידוהי אל הז
?הכשלה סרפ תא לבקל "םיכסה" רוא רודואית עודמ
םיטפושה בושמ ידגנתמל שפוטמ קומינ דועו
!!!תמ אל "ולגזוב ןחבמ"
:2004 רבמטפס ,אמויד יניינע
םישרופה םיטפושל ןידה-יכרוע תכשל סרפ לע
הסיראל :המרדוקודב שדח
תוכרעמ יתשב הזחמ
ןידה-יכרוע תכשל ,א"ת זוחמ דעו דגנ רינ החמש ד"וע
0800 העשב ,21.10.2004 ,'ה םויב ןוידה
קרב ןורהא ,אישנה ינפב
הי'צקורפ הלייא תטפושה לע עודמ :הלייא ךושנכ
המצע תא לוספל
:ןוילע-יטפושל רינ החמש ד"וע
!!!השלוח םירדשמ םתא
:החיתפה-תיירי
:קדצה ןמ הנגה
!הנייגיה לע תלוזל םיפיטמו ,הכירבה ימב םהיכרצ תא םישוע
תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע
ןוילעה טפשמה תיבל שגוהש יפכ ,גרדושמה רמאמה
!!!לודגב תלשכנ :(א"ת זוחמ דעו) לבוקה כ"ב ,ןמציו סומע ד"וע
:הריבעה תודוסי לש תוינאטלומיסה לע
?יטנאוולרה ןמזב ןיד-ךרוע היה רינ החמש םאה
!!!ןומא רתוי שי ,ימל ,ימל
!םיצור םיאפורה םג :"רוביצה ןומא" לע דוע
האיגש רחא האיגש םישועו ,ןומאב העיגפה לע םירבדמ
!!!לגרב םמצעל םירוי
"היינזה" וא "הלבנ השעמ" ,"היימר תכאלמ" ןוגכ םייוטיב
?"תוסג םילמ" הלא םאה
םירחאל תאז השוע אוהו ,לווע ול ושע :בגשמ םייח
?ןוילעה ש"מהיבב םיבכרה עבוק ימ
!ותוירחאמ חרוב קרב ןרהא
?ונייה םודסכה :ןידה-יכרוע תכשלב יתעמשמה ןידה לע
?"רוביצה ןומאב העיגפ"
טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא לע םירמאמ 6
תוברק יריקחת חורזיא ןעמל םורופה :חראמ אקמיק
?לשכיהל הכישממ תילארשיה הרבסהה עודמ
להקה-תעדב בשחתמ ןוילעה ש"מהיב אישנ :פוקס
!קדוצ דימת רוביצה :קרב ןרהא לש ליד-וינה
:רזיילה-חדקא ןיינעב הייטע-יול תכלה לש המושיי לע דוע
?"טפשמה להנתהש תעב" הז המ

:2004 טסוגוא ,אמויד יניינע
הנידמה ןוחטב תא ןכסמה קוניתה לע
!!!לכל ןוניצ תפוקת :םגו

יגוגמד ןילישבת-בוריע דוע :הקיתאהו ןוילעה ש"מהיב
םימוכיס תארוק אל ימדש הנרא הרובעתה-תטפושו
הפה תא חתופ ןידה-יכרוע תכשל שאר
הכשלה תא קרפל ,הטסאבה תא רוגסל ןמזה עיגה
הנחמה תרטשמ - ןידה-יכרוע תכשל
:ןידה-יכרוע תכשל שאר לש ויתוצמשהל תבוגתב ,תסנכה ירבחל לאירזע יאתבש
!"םירחא"ב ינא םג

:רלשיפ (יניפ) סחנפ ד"וע תא חראמ אקמיק
ץרענ הצרמ - ל"ז רזא ידע ר"ד טפושה

:2004 ילוי ,אמויד יניינע
םיטפושה תמישרמ ל"ז רזא ידע לש ומש תא קוחמל וזרדזה עודמ
?לבאה ימי םות ינפל דוע
?םיעז-וזמ םה עודמ
חצרה תובקעב תורעה רפסמ דועו

:ל"ז רזא ידע טפושה חצר םע
:םיכורא םישדוח ינפל ןאכ ונאבה הלאה תוזחמה תא
?וניניע דגנל תמקרנה תואיצמ וא ,תינוידב המרדוקוד
(רצעמב תעכ) אצמ והילא טפושה דובכ :םשאנה
?קרב ןרהא תא חצר ימ
ןיול המלש ,אישנל הנשמה דובכ :םשאנה
?קרב ןרהא תא דחיש ימ

:הדרפהה רדג ןיינעב ימואלניבה ד"היב לש וניד קספ לע
!!!ונל עיגמ לבא ,חמשמ אל

םיימעפ טפשיי םדאש לארשי תנידמב ירשפא םאה
?הריבעה התוא לע - םיימעפ ושנוע הצריו

:ותונימאו רזיילה חדקא לע דוע
!דבלב בגא-תרעה - הייטע-יול י"פע ז"לממה תונימא
םגו
הייטע-יול תכלה תא ןיליחמ ךאיה
:ארזע ןב םהרבא ר"ד 'גניא תא חראמ אקמיק
?ותכאלמ תמלשה רובע החמומל רכש תמלשה
:המרדוקודב שדח
םינויבסה תחירפ
טנ.רטור לש םיפוקסה
יפוקס אוה יכ ,ידוחיי אוה הזה קזבמה ,םירתאב םיצופנה תושדחה יקזבמ רתימ הנושב
הפוצה ןאכ .םהלש רתאב תוארל ןתינ הז תא ,הלאוו תאו ,יאוו תא בוש םכסמ אל אוה
ידוחיי הז ןאכ .ענענל וא הלאוול ןאכמ םירבוע ךכ רחאש םיינושאר םיפוקסל ףשחנ
הרטשמב רקחנ רינ החמש ד"וע :פוקס
..."הייעשה"ה ןמזב ןיד-תכירעב קוסיע לע
!!!אקמיק לש רתאהל ידעלב !!!פוקס
ןהכ-גרבסרטש 'ט ('מידב) תטפושה דובכ
!!!אלמה חסונה - ןושאר יתפוקת חוד
תוצלמהו תונקסמ ,םיאצמימ ,תונולתה יטרפ ,םינולינה םיטפושה תומש
:2004 ינוי ,אמויד יניינע
?האלה המו ,ןמרדפ םעונ ,רימע לאגי

?ח"וד ןילטבמ ךאיה :הגהב זחואל
?"גוהנלמ הליספ" תאז המ
!קדצ עיגמ דיפל ימוטלו קרב ןרהאל םג
!ימיטיגל יטילופ ןיינע - םיטפוש תריחב
:2004 יאמ ,אמויד יניינע
םיטפוש תריחבל הדעווב רופ-לנייפה לע
!!!ונרטפש ךורב
,אצויה טפשמה יתב להנמ ,לברא ןד טפושה דובכ
יפוס ןיד-קספ ןתונו ,תיב-ירועיש השוע אל
םשאנה תא עומשל ילב
!?טפשמ יתב םילהנמ ךכה
?ילאוטקלטניאה רשויה ןכיאו
םינייוצמ םיטפוש ונל שי ,ןכא
- הלאכ ונל שי המכ לבא
?הריחבה תטיש לע רמוא הז המו
(8)א11 ללכ לש ונויזב לע
םיטפוש תריחבל הדעווה יללכל
ןנתאהו םולהי לואש כ"ח
ןוילעה ש"מהיבל דמעומ ,ןייטשניבור םיקילא דגנ תונולת דוע
לט ןורוד
  ; לאירזע יאתבש  :תאמ

ןוילעה ש"מהיבל תדמעומ ,לברא הנדע דגנ םגו
רלשיפ (יניפ) סחנפ ד"וע  :תאמ

:אקמיק לש רתאה רקס
ןורש דעלג תא בייחל תשרוד תוטילקרפה
,ויבא תאו ותוא לילפהל םילולעה םיכמסמ גישהל
המצעב תאז השעת הרטשמהש םוקמב
?השירדה דגנ וא דעב התא םאה
לארשי לש תיניערגה "תומימע"ה לע
?תותיחש וא "תועט" :ןמרג טפושה
ררוש יכדרמ ד"וע לש ותבוגת םע
?האלה המו ,יסיטנר ,ןיסאי :אמויד יניינע
:רקסב ףתתשה
?ןוילעה ש"מהיבל ךלש םידמעומה ימ

ץילממ אל/ץילממ אקמיק         !!!לברא הנדע דעב ימ
!!!םיטפוש תריחבל הדעווב תוריזח
רינ החמש ,ךאב קירא :חראמ אקמיק
?ןורש לאירא דגנ םושיא-בתכ שיגהל םאה
ונתוא האיצומ ליג לעי ד"וע :חראמ אקמיק
:תורחל תודבעמ
!םידליה תונוזמ אשונב םירבגה תיילפה תא םייסל
:2004 סראמ ,אמויד יניינע
... םודיק שקבמ דוע אוהו
!?התייבה ךלוה אל ןמרג ןושרג טפושה עודמ
:סילאיצפס סיגירח סקל
קוחכ אלש תובטה שקבמ רוא רודואית
ןוילעה ש"מהיבב "זוזיק םישוע"

:אקמיק לש רתאהל ףלדוה
,אישנל-הנשמהמ הדירפ םואנ :קרב ןרהא
רוא רודואית טפושה דובכ
חלתשמהו הטובה ןונגסה לע :הנולת ד"וע
ןייטשניבור םיקילא לש
ןונגס שי רטכפ םהרבא ד"ועל םגו
?עובצ ?תחשומ ?באוסמ ?הפ-לבנמ
?בגשמ םייח ר"ד ד"וע ,התא ימ
!לארשיב הלבנ
אקמיק לש רתאה לא ץרפ ימ
?בגשמ םייח לש ותוורע יוליג רחאל םיימוימ תוחפ

Look what they've done to themselves:
!!!טפשמה תכרעמב תותיחש

הרובעת ינידב םיסרוק

:אמויד יניינע
?אל וא ,ימואלניבה ד"היבב בצייתהל
רדגהו א"קז ;תיבה-ירועישו הדרפהה רדג
?יניסהמ םיצור םה המ
ןידה יכרוע תכשל לש םיטפושה בושמ לע ד"וע
םילותחב ועגת לא / (?)האנ גוז הנדעו ינמ
?םיקנבהמ םיצור המו / ןורש םע לאשמ לע דוע
?טיצסיבלפ וא םודנרפר :ןורש לש םעה-לאשמ

ןמרדפ םעונ לש םירבחה לע ךאב קירא :חראמ אקמיק

:תלוויאה דעצמ
תיתואישנה הנינחב שומישה לע
םילבחמ רורחש לש תואקסיעל
הרובעתה יטפוש לע ,םיכרדה תונואת לע
?התקעצכ םנמאה :השינעה תמר לעו

לבוחה-ברל הבושת םואנ
םיטפוש תעבשה סקטב

:חראמ אקמיק
רנרוד הילד תטפושה לע ךאב קירא

רוביצה תונולתל יצראה זכרמה
םימשרו םיטפוש לע

ילאוטקלטניא רשויו םזינימפ לע
ןרוג ירוא טפושה לא בתכמ
?תוער םינש עבש דוע
ןכל םדוק םימי 23 קספש הכלה חצור ןוילעה טפשמה תיב


ז"לממה ד"ספב ןידה תוויע לעו רסחה לע
ואסכמ ש"מהיב 'בכ םק םרטב השקב
השיבמ הטלחה

רזיילה-חדקא לש ותונימא לע
ףסונ ןוידל הריתע
!!!לארשיב טפשמל רוחש םוי
- םירוב ,םינרקש
?"הפינע הקיספ ומשו רקש" םכל יתרמא
!!!התייבה םכלוכ וכל
(16.11.2003 םויל ןכדועמ)

רוביצה תונולתל יצראה זכרמה
םימשרו םיטפוש לע

?וב םיצפח תמאב םיטפושה םאה
?השודק הרפ - ש"מהיתבב רוביצה ןומא

Quo vadis, Domine? ,קרב ןרהא
!ךרדה ףוס - תולספה ירוערע :וא

!ןאכ רבכ ןולשכה :םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ קוח
!!!יללכ דחא "ןונ" - 1/נ יללכ קית

:הלשממל יטפשמה ץעויה לא בתכמ
!העשומ אל רינ החמש ד"וע
(?!םיידי יתשב הז תא חקול אל ךבמוב ןליא עודמו)
תא םישאמ אקמיק לש רתאה
ןוילעה ש"מהיבו ןידה יכרוע תכשל
!!!תיב-ירועיש אלל ספתנ ריוואה ליח :"םיסייטה בתכמ" לע
ד"סשתה ,רופיכ םוי
?הנשה חלסא אל ימל
לשמו המגודכ פולפ-פילפה "תוברת"
טפשמה תכרעמב תותיחשל
3954/03 ע"לעב ןוידה לוקוטורפ !!!הפישח
טפשמה תכרעמב תותיחש לע
רוביצה ידבוע לש הקיתשה תוכז לע
"תיסחי תולטב" המשו תלוויא

םישנא דוע םנשי ןכיא
?אלוז ("J'Accuse...!") לימא ומכ

?רורט ןוגראב רבח ,רינ החמש ד"וע
ביבא-לת זוחמ דעו דגנ ד"וע ,רינ החמש
ףסונ ןוידל הריתע
?םיטפוש ריהזהל רוסאש בותכ ןכיא
הריתעל קומינ תפסוהל השקב
ףסונ ןוידל הריתעה לש (2 'סמ) תינושאר הטויט
ףסונ ןוידל הריתעה לש השדח הטויט
!!!םתסאמנ ,םיתחשומ
:שדח רודמ-תת
!!!היטרקומדה וצ - תיראטנולוו ןיד-יכרוע תכשל
תויח רתסא (לעופב) ןוילעה ש"מהיב תטפושל הדות
ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה ,ןוילעה ש"מהיב אישנ
הירבח יפלכ הכשלה תוגהנתה לע
?לשרתה תמאב ימ :'ע ןרואל רזוחה טפשמה לע
!קרב ןרהאל הדותו
2003 תוריחב ,תוגלפמל תויטילופ-אל תולאש

תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע
ג"סשתה ,רופיכ םוי
?הנשה חלסא אל ימל
:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
"!ץ"גבה תא רזפל"
?הז ,"םזיביטקא" הז
?יטנאוולר אוה םאה - ןוילעה ש"מהיב
ןידה-יכרוע תכשל לש תועיבצה בושמ

!!!קרב ןרהאל לודגה ןחבמה
(םיטפושה תא רקבל תוכזה לע)

תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה
?ןמסדובמוא יצחו ,יצחו רבוד וא ,ןמסדובמואו רבוד :לארשי תרטשמ

:בורקב
ןוילעה ש"מהיבב םיטפוש לש תויצלופי"דפהו רזיילה חדקא
הקמנהה תבוח לש התומ
... םה-םרועל עגונ הזשכ
םידומילה לספסל רבח ,ליחתמ טפושל תוכרב

רוביצל םינכוסמה םיטפוש לע

תיבמופ תרוקיב חותמל רוסא וא רתומ םאה
?התמה תטפושה לע

?הנוע אל םיטפשמה רש עודמ
(ךשמה) !!!התייבה יכל ,לברא הנדע

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע
ב"סשתה ,רופיכ-םוי
דרוי לש תונבשחתה
:ולש הנידמה םע
!ךל חלסא אל


:םיפולבה לכ לע תמאה לכ :ןורכזה ןונעירל
?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
!!!התייבה - ןידה-יכרוע תכשל לש ןידה יתב:ןורכזה ןונעירל
!םיביואל קוקז ךניא הלאכ "םירבח" םע :וא

םע ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה השעת המ
?םוי לכ תויראלולס תועש שמח

,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו
?ראדרה יאלגל התודגנתה תא הרטשמה הריסה עודמ

?תודבוע קרבפמ ןוילעה ש"מהיב םאה

:ןייטשלימ ירוא ר"ד
,יתדוד ,תררושמה לחר
ילארשיה לאמשה תובאו

?תוכרעמה ףוריטל ףוס
רפמ ןוילעה טפשמה תיב
ךישממו ,ומצע לש םיווצ
- תעדל ומצע תוזבל
הנומתל תסנכנ טפשמה יתב תלהנהו
חוטב אל דעצב

השנוע תא בצק השמ
(?רימע תא לאגי ימו)
?ץ"גבל הריתע היהתש םכל ונרמא

הנואת הנארקת יכ היהו :הגהב זחואל

?ל"ז ןענכ יבג ר"דה תא גרה המ

הרצוי לע המקש תצלפמ - תירוביצה הירוגינסה

םוירניפלודב עוגיפה יחקל :ןייטשלימ ירוא ר"ד

ןורש רה-בל תור תטפושה דובכ

"!ןטק דוע אוהשכ גורהל ךירצ הזה קו'גה תא"
,הקוחל ש"מיב הצור אל קרב ןרהא עודמ
?"םוקמב" עיצמ אוה המו

:ליעפ ריאמ ר"ד 'נ ןייטשלימ ירוא ר"ד
?ברקה הדשמ ןיבר קחצי ט"חמה חרב םאה
אובמ :רחש לט טפושה תשרפ
!תרבודה דובכ :רחש לט טפושה תשרפ

?ןוביד ודיע ד"וע ,התא ימ

:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה
:ץמח רועיב
!!!לכה תא םימרמ לכה
ימואל ןוחטבל הימדקא לע ,ןייטשלימ ירוא ר"ד :חראמ אקמיק
םינפ תלבק ,תירטיש ריאמ ,שדחה םיטפשמה רשל
םעטו דוסי תרסח - ןייטשניבור םיקילא לש יל'גה יציב לע ךתרעה :סוקרמ לאויל
הרובעתל טפשמה יתבב "תוארקה"ה לע :הגהב זחואל
ד"וע ,הידבוע דורמנ :חראמ אקמיק
םוריעה ךלמה לעו ,היטרקומדה בלב טפשמה לע

?"תיבב הליחתמ הקדצ" תווצמ תא ןידה-יכרוע תכשל םייקת םאה
"הקיתא רמ" לש הקיתאה לע :ןידה-יכרוע תכשל
:ןידה-יכרוע תכשל לש םיטפושה בושמ טקייורפ לע דוע
'וכו "תעצוממ"ה המרה לע

רלשיפ (יניפ) סחנפ ; ד"וע ,בגשמ םייח ר"ד :חראמ אקמיק
:ןידה-יכרוע תכשל לש םייתעמשמה ד"היתב לע דוע
דיעהל רחובה םשאנ לש תישארה ותודעב םיברעתמ םה דציכ


:היחיפסו ישקב ימר תשרפ לע דוע
"לארשי תנידמ" המצעל תארוקה םינרקשה תדע לע


!םיטפשמה דרשמל יבעוז טפושה
!ןידה יכרוע תכשל לש םייתעמשמה ד"היתב לע םג בושמ םייקל

(קדצב אלו) הכלמה תא ךכ לכ םיבהוא םיטפושה עודמ
ילאוטקלטניא רשוכ לעו ילאוטקלטניא רשוי לע

!התייבה - ןידה-יכרוע תכשל לש ד"היתב !ןכערב ,אי

   

©
Email the WebMaster
Problems with Hebrew? Reversed or can't see it at all??? click here
BAMBILI Hebrew
SEARCH
Add your SiteView all Index